องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต.บ้านเพชร ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

*องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร**
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2507 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2507)
โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงวันที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 และเดือน มกราคม พ.ศ.2566 – กันยายน พ.ศ. 2566
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
1. มีสัญญาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานของรัฐ , รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท./ผู้รับเงินบำนาญ ณ วันที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนา    เอกสารประกอบ อบต.บ้านเพชร ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :