องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565 " กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น " [ 10 ก.พ. 2565 ]81
2 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารของผู้บริหาร ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]78
3 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]141
4 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 เม.ย. 2564 ]133
5 โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเยาวชนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]163
6 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]129
7 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]131
8 โครงการกิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ม.ค. 2564 ]129
9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]128
10 กิจกรรม Big Cleaning Day [ 8 ม.ค. 2563 ]128
11 กิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ " [ 19 ธ.ค. 2562 ]128
12 พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินี [ 18 ธ.ค. 2562 ]118
13 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ " การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2562 " [ 12 ส.ค. 2562 ]127
14 โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ณ สระน้ำวัดหนองแวง หมู่ 23 [ 19 ก.พ. 2562 ]131
15 โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ณ บึงสาธารณประโยชน์ บัานสว่างศรีพัฒนา หมู่ 22 [ 15 ก.พ. 2562 ]121