องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 7 ม.ค. 2563 ]144
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2563 ]137
3 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร มาตรา 32 [ 7 ม.ค. 2563 ]140
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 7 ม.ค. 2563 ]141
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 7 ม.ค. 2563 ]142
6 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ [ 7 ม.ค. 2563 ]139
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ม.ค. 2563 ]135
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 7 ม.ค. 2563 ]147
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ ( เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 7 ม.ค. 2563 ]136
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 7 ม.ค. 2563 ]137
11 การแจ้งขุดดิน [ 7 ม.ค. 2563 ]149
12 การแจ้งถมดิน [ 7 ม.ค. 2563 ]143
13 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 7 ม.ค. 2563 ]135
14 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( งานช่วยเหลือสาธารณภัย ) [ 7 ม.ค. 2563 ]138
15 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 7 ม.ค. 2563 ]142
16 การรับชำระภาษีป้าย [ 7 ม.ค. 2563 ]136
17 การรับนักเรียนเข้าระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่ให้บริการ [ 7 ม.ค. 2563 ]145
18 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 7 ม.ค. 2563 ]146
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 7 ม.ค. 2563 ]143
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 ม.ค. 2563 ]145
 
หน้า 1|2