องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ [ 25 ก.พ. 2563 ]135
2 พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]136
3 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]138
4 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้่างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 25 ก.พ. 2563 ]136
5 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2552 ) [ 25 ก.พ. 2563 ]139
6 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 25 ก.พ. 2563 ]132
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 25 ก.พ. 2563 ]133
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 25 ก.พ. 2563 ]137
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 [ 25 ก.พ. 2563 ]129
10 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]144
11 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]146
12 พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]130
13 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]126
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 25 ก.พ. 2563 ]132
15 พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]130
16 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 ก.ย. 2562 ]133
17 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 7 ก.ค. 2562 ]138
18 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 มิ.ย. 2562 ]148