องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ลดขั้นตอน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกระบวนการบริหารตามภารกิจ ของ อบต.บ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]138
2 งานให้บริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2562 ]135
3 งานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2562 ]131
4 ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]129
5 ขออนุญาตก่อสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]133
6 ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 130 ประเภท [ 1 ต.ค. 2562 ]147
7 ขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ต.ค. 2562 ]142
8 งานให้บริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]152
9 งานบริการรับลงทะเบียนความพิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]156
10 งานให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 1 ต.ค. 2562 ]156
11 งานสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภค [ 1 ต.ค. 2562 ]147
12 งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2562 ]134
13 ประกาศกระบวนการบริหารตามภารกิจ ของ อบต.บ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]152