วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการปรับปรุงป้ายทำเนียบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมลำโพง ครุภัณฑ์หมายเลข 462-65-0001 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร โรงเรียน สพฐ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.บ้านเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2565) นมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-52-0003 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 478-58-0004 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง