องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

1  การคมนาคมขนส่ง

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้

-  ถนนคอนกรีตจำนวน   127     สาย

-  ถนนลาดยาง    จำนวน    5   สาย

-  ถนนลูกรัง    จำนวน    63      สาย

-  ถนนดิน          จำนวน   32  สาย

2  การไฟฟ้า

รับผิดชอบและดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์  ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

3  การประปา

ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร รับผิดชอบและดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากบึงชวน ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์ และยังมีบางพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรที่ยังคงใช้ระบบประปาหมู่บ้านอยู่

4  โทรศัพท์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True

5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1      แห่ง

6  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจำตำบล     จำนวน   190     นาย

          -  รถยนต์บรรทุกน้ำ (บรรทุกน้ำ,ดับเพลิง) จำนวน    1     คัน

          -  รถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จำนวน      1     คัน

          -  รถกระเช้า    จำนวน      1     คัน