องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

 ระบบเศรษฐกิจ

1  การเกษตร

          ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  พริกขี้หนูใหญ่และอ้อยโรงงาน  การใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำเกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ  42,819 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 94.98 ของพื้นที่ทั้งหมด  สำหรับผลผลิตที่ได้และมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาไม่แน่นอนในแต่ละปี

          -  สภาพดิน มีชนิดของดินอยู่ 5 ชุด 1. ชุดดินราชบุรี 2. กลุ่มชุดดินร้อยเอ็ด 3. กลุ่มชุดดินชัยภูมิ 

4. กลุ่มชุดดินวาริน และ 5. กลุ่มชุดดินยางตลาด 

          -  พื้นที่ทำการเกษตร     จำนวน     42,819     ไร่   แยกเป็น

                   -  พื้นที่นา       19,037 ไร่                 -  พื้นที่ไร่        19,747 ไร่

                   -  ไม้ผล         194     ไร่                 -  พืชผัก               - ไร่

                   -  อื่น ๆ         3,841   ไร่

 2  การปศุสัตว์

เกษตรกรชาวตำบลบ้านเพชร นิยมเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อ กระบือ สุกร เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไกพื้นเมือง นกกระทา และห่าน

3  การบริการ

          หน่วยธุรกิจและบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

- ร้านค้าต่างๆ  ในตำบล  จำนวน  467  แห่ง     - ร้านอาหาร             จำนวน   102   แห่ง

- สถานบริการน้ำมัน     จำนวน      29  แห่ง     - โรงฆ่าสัตว์              จำนวน      5    แห่ง

- ศูนย์สาธิตการตลาด  จำนวน      20  แห่ง     - ศูนย์บริการคาร์แคร์    จำนวน     17 แห่ง

- ธนาคาร                 จำนวน      3   แห่ง     - โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน       7  แห่ง

          ธนาคารในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพชร  ได้แก่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาบำเหน็จณรงค์, ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาบำเหน็จณรงค์, ธนาคารออมสิน สาขาบำเหน็จณรงค์