องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมาตำบลบ้านเพชร
                เมื่อหลายร้อยปีก่อน ได้มีชาวบ้านย้ายถิ่นฐานเข้ามาปักหลักตั้งบ้านเรือนเพื่อยู่อาศัยในเขตตำบลบ้านเพชร ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบทอดกันมาว่าชาวบ้านที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามานั้นเป็นชาวบ้านทางจังหวัดนครราชสีมาในอำเภอด่านขุนทด และบ้านมะเกลือเก่า บ้านมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน โดยได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยและทำกินเนื่องจากตำบลบ้านเพชรมีทำเลที่ดี มีน้ำกินน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย เหมาะแก่การเพาะปลูก เช่น ลำคันฉู และลำคำปิง เป็นต้น เหมาะกับการทำเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้านเหล่านั้นจึงได้ปักหลักตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในที่แห่งนี้ด้วยความสงบสุขเรื่อยมา และเนื่องจากที่แห่งนี้ได้มีต้นตะบองเพชรอยู่มากมายในเขตพื้นที่ชาวบ้านเหล่านั้นจึงได้เรียกขานตำบลนี้ว่า “ตำบลบ้านเพชร” ซึ่งบรรพบุรุษที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ตำบลบ้านเพชรก็ได้นำมาซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันต่อมายังลูกหลานตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
 

ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 
               เพชร หมายถึง ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของคนตำบลบ้านเพชร เพื่อ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งดุจประหนึ่งเพชร
 
               สิงห์ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอยู่คู่กับ ประชาชนดูแล ทุกข์สุขของประชาชนตำบลบ้านเพชรให้อยู่ดีมีสุขตลอดไป
 
               เพชร + สิงห์ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร องค์กรที่ดูแลทุกข์ สุขของพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านเพชรให้อยู่ดีมีสุข มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้