องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ

นางอักษราภัคร์  พงษ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางชมพูนุช อาบสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน