องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางปรัชญาภรณ์   มังกร
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางกรรฐกร แสงอรุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


 นางผสุดี อยู่ภักดี
นางหนูพิศ  ชาบำเหน็จ
นางสาวสมพร  ผ่านอ้น
ครู ครู ครู


นางสาวพนิดา  เฝ้าหนองดู่ นายลัทธพล  จิตอ่อง นางสาวอมรรัตน์  มีชัย
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง

นางสาวพันทิวา  ศรีทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)นางสาวนิภาพร  รังกลาง

นางสาวสุพัตรา   พุฒขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
 
นางพิศสวาท  ศรีบุญเรือง
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป