องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์/โทรสาร 044-100941
EMAIL : admin@banphet.go.th
Website : www.banphet.go.th
 
แผนที่อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2539
              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 โดยยกฐานะจากสภาตำบล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 (ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด)ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง สถานที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
ธรรมเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2542 นายอนันต์ พึขุนทด (กำนันตำบลบ้านเพชร) ประธานกรรมการบริหาร อบต.บ้านเพชร
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544 นายวิวัฒน์ ธรรมโสภารัตน์ ประธานกรรมการบริหาร อบต.บ้านเพชร
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547 นายวิวัฒน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 นายวิวัฒน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน       นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

 ธรรมเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน       นายศุภชัย  ชาญวิจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร