องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
กองช่างนายเงิน เทียวประสงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวัชพร  วัชราพิทยกุล นายณัฏฐวุฒิ  ตีบนอก
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายเลิศชัย  สุขสำราญ นายจตุรวิชญ์​  คำดี​
นางสาวรัตนาพร ผาดี  - ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
   
นางสาวสิริรัตน์ เดิงขุนทด นายสมบัติ เขตจันทึก
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป