องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
กองคลัง

 


นางปรัชญาภรณ์ มังกร
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


 นางณชกร ผันสูงเนิน
นางสาวสุพัตรา อาบสุวรรณ์
นางสาวกัญญาพัชร  ชัยศรี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางกรธนานันท์  บุญญารัตน์
นางสาวเอมมิกา  อาบสุวรรณ์
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ