องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
สำนักปลัด


นางไพวรินทร์  คำหงษา
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวธารทิพย์   น้อยสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวเบ็ญจมาศ  ตอพันดุง - นางทิพยวรรณ ชาญวิจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายปริวัตร  ธงทอง พ.อ.ท. มนตรี  จีนเทศ นางสาวสุจิรา  อุเทนสุต
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางลักษิกา แจ่มใส
นายสมยศ พรีพรม นางสาวศศิธร  ขามสันเทียะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุพัตรา  อาบสุวรรณ์  นายสมศรี อุทัยชัย
นายทรงพล ชาตินุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวกรรณิกา  เป้าประจำเมือง
นางสาวขวัญใจ มูลขุนทด
นายสันติ หมายชัย
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ยาม


-ว่าง- นายเลิศ  แถมจำรัส นายเจตน์  ปัดภัย
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


-ว่าง-

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

 คนงานทั่วไป