องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 

นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทรศัพท์ 095-6120995นางไพวรินทร์  คำหงษา นางปรัชญาภรณ์   มังกร นายเงิน  เทียวประสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 080-0045137 โทรศัพท์ 098-0964469 โทรศัพท์ 090-4179351

 
นางอักษราภัคร์   พงษ์สุวรรณ์    นางปรัชญาภรณ์  มังกร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

 โทรศัพท์ 086-8654042    โทรศัพท์ 098-0964469