องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.

 
นายพยุงศักดิ์   เพชรชรกูล

ประธานสภา อบต.บ้านเพชรนายธิติชัย   อยู่ภักดี
รองประธานสภา อบต.บ้านเพชร
นายสามารถ   ทานสละ นายชูรัตน์   ขุนสูงเนิน นางสาวศรุวรรณ มิตรขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3นายพงศ์พิษณุ   อาบสุวรรณ์ นายสอง ถาวรกาย นายบาง   เฝ้าหนองดู่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นางสิริณัฏฐ์   นามพันเมือง นางสาวนาฎติยา พึมขุนทด นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9นายหนม จูงจิตร์ นายพนม พิมพ์จัตุรัส นางเสียงพิณ แถวประภัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12


นายตุ๊ กลีบสันเทียะ  นายแสวง พรีพรม นายสามารถ   ทานสละ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16นายฉลอง ทิพย์ประทุม นายชนะ พิลัยโชติ นายสวาท อาบสุวรรณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20นายบุญเรือง พุหมื่นไวย นายอุดม ภูจำเนียน นายสมบูรณ์ พรมทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 22
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 23