องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ประจำปี 2564


งานสาธารณสุข  สำนักปลัด องค์การบริหารส่นตำบลบ้านเพชร ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในชุมชนที่เกิดการอุบัติขึ้น  เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ อย่างทันท่วงที และเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ระบาดขึ้นในชุมชน

2022-09-12
2022-09-12
2022-09-10
2020-09-12
2020-09-10
2020-09-09
2020-06-15
2020-04-13
2020-04-08
2020-03-27