องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค) อบต.บ้านเพชร


วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัวแดง           จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและเครือข่ายครอบครัวในชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) อบต.บ้านเพชร โดย นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้ต้อนรับคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัวแดง เพื่อให้คณะทำงานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภาระกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) อบต.บ้านเพชร

2022-09-21
2022-09-21
2022-09-16
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-03
2022-09-02
2022-09-02
2022-09-01