องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบปร


วัตถุประสงค์

๕.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการอบรมให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านของตนได้

5.2 เพื่อให้ประชาชนที่มีสุนัขและแมวในครอบครองมีจิตสำนึกในการเลี้ยงดูสุนัขและแมวเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและไม่ปล่อยให้ เป็นสุนัขเร่ร่อนจรจัด ซึ่งจะเป็นปัญหาสังคมและเป็นพาหะนำโรคร้ายไปสู่คน

๕.3 เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลบ้านเพชรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

5.4 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในระยะปีพ.ศ.2564-2568

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-09
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-28
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-08
2022-06-03