องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการวัยใส รักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลดรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ประจำปี 2564


งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ดำเนินโครงการวัยใส รักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลดรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ประจำปี2564  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร   เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและป้องกันโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น เอชไอวี (HIV) ซิฟิลิส เป็นต้น ฯลฯ  และเพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-09
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-28
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-08
2022-06-03