องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564


งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรดำเนินโครงการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรค เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้านการควบคุมพาหะ ด้านสิ่งแวดล้อม และการป้องกันโรค และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบต. โรงเรียน และวัด  สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

 

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-09
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-28
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-08
2022-06-03