องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ ประจำปี 2564


งานสาธารณสุข  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในชุมชนที่เกิดการอุบัติขึ้น  เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ อย่างทันท่วงที เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ระบาดขึ้นในชุมชน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมารจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-09
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-28
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-08
2022-06-03