องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
               จากผลการวิเคราะห์สรุปสภาพทั่วไป ปัญหา ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร นโยบายของผู้บริหาร และข้อเสนอแนะจากประชาคมหมู่บ้าน จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ดังนี้
“บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สังคมมีความสุข
เกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
               จากการวิเคราะห์ศักยภาพและประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรในปัจจุบันประกอบกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและวิสัยทัศน์ของการพัฒนาสามารถกำหนดเป็นพันธกิจสำคัญ 6 ประการ ดังนี้
               พันธกิจที่ 1) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชน ทุกกลุ่มในตำบลบ้านเพชรให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาด้านอาชีพ การตลาด ระบบการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาดกลาง เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านเพชร ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ
               พันธกิจที่ 2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 3) จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
               พันธกิจที่ 4) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐาน การได้รับบริการทางสาธารณะสุขอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพความพร้อมทางการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการกีฬาระดับชุมชนจัดหาสนามกีฬาและสวนสาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
               พันธกิจที่ 5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยสนับสนุนการเพิ่มทักษะให้บุคลากรของอบต.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานของ อบต.ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานและบริการประชาชนนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ อันประกอบด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนองค์กรประชาชนต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
               พันธกิจที่ 6) สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
               จุดมุ่งหมายที่ 1. เพื่อประชาชนทุกกลุ่มในตำบล ได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาด้านอาชีพ การตลาด ระบบการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์                จัดหาตลาดกลางเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตำบล
               จุดมุ่งหมายที่ 2. เพื่อให้มีการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป
               จุดมุ่งหมายที่ 3. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
               จุดมุ่งหมายที่ 4. เพื่อประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพชรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
               จุดมุ่งหมายที่ 5. เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
               จุดมุ่งหมายที่ 6. เพื่อประชาชนมีจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในตำบลมีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่และมีความยั่งยืน