องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    รายละเอียดข่าว

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ
ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
……………………………………………………..
ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          (๑) มีสัญชาติไทย
          (๒) มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น
          (3) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ
……………………………………………………..
 
เอกสารที่ต้องนำมายื่น มีดังนี้
๑.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่น ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย จำนวน ๑ ฉบับ
๒.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอรับเงินผ่านธนาคาร)
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน)
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2555