องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหาร
ติดต่อ อบต.
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานการเงิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของนายก อบต.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
การจัดการองค์ความรู้ KM
จดหมายข่าว
ถามตอบ? Q&A?

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ


เพศ:
อายุ:
อาชีพ:
   
ระดับความพึงพอใจ
     5 = มากที่สุดหรือดีมาก  4 = มากหรือดี  3 = ปานกลางหรือพอใช้  2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน  1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
* ค่าเริ่มต้น ที่ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1
 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลังมี ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
1.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ ผู้รับบริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1
 

2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป็นมิตร / มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)

2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย)

2.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

2.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี

2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ

2.6 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1
 

3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ

3.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ

3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม

3.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ

3.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ

3.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ

3.7 มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

3.8 ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 5 4 3 2 1
 

4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ

4.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์

4.4 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม