องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางปรัชญาภรณ์   มังกร
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางกรรฐกร แสงอรุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 นางผสุดี อยู่ภักดี
นางหนูพิศ  ชาบำเหน็จ
นางสาวสมพร  ผ่านอ้น
ครู ครู ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอมรรัตน์ มีชัย นางสาวพนิดา  เฝ้าหนองดู่ นางสาวชนัญชิดา  บินขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายลัทธพล  จิตอ่อง นางสาวจนัสธา  พงศ์สุวรรณ
นางสาวพันทิวา  ศรีทอง
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวสุพัตรา   พุฒขุนทด
นางสมาน   ทองกระทุ่ม นางพิศสวาท  ศรีบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป