องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ

สำนักงานปลัด
 
นางไพวรินทร์  คำหงษา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธารทิพย์   น้อยสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวเบ็ญจมาศ  ตอพันดุง นางสาวนริสรา  ภาษิต พ.อ.ท. มนตรี  จีนเทศ นางทิพยวรรณ ชาญวิจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางลักษิกา แจ่มใส
นายสมยศ พรีพรม นางสหัทยา  อาบสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศศิธร  ขามสันเทียะ  นายสมศรี อุทัยชัย
นายทรงพล ชาตินุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวสุวภัทร มิตรขุนทด
นางสาวขวัญใจ มูลขุนทด
นางแต๋ว เหลี่ยมกลาง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป


นายสันติ หมายชัย
นางสาวกรรณิกา  เป้าประจำเมือง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

 
นายเลิศ  แถมจำรัส

นายเจตน์  ปัดภัย

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป