องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดบริษัท/ห้างร้าน ผู้มาซื้อเอกสารโครงการ
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต.บ้านเพชร
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์
จดหมายข่าว

สำนักงานปลัด
 
นางสาวไพวรินทร์ เหล็กจีน
หัวหน้าสำนักปลัด
 นางสาวธารทิพย์   น้อยสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 นางสาวเบ็ญจมาศ  ตอพัดุง พ.อ.ท. มนตรี  จีนเทศ
นางทิพยวรรณ ชาญวิจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางลักษิกา แจ่มใส
นายสมยศ พรีพรม นางสหัทยา  อาบสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศศิธร  ขามสันเทียะ นายใย ดีขุนทด
นายสมศรี อุทัยชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุวภัทร มิตรขุนทด
นางสาวขวัญใจ มูลขุนทด
นางแต๋ว เหลี่ยมกลาง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 นางสาวรัตนาพร ผาดี
นายทรงพล ชาตินุช
นายเปรม สุภาพ
 คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นายจิตติพงษ์  เพียกขุนทด
นายสันติ หมายชัย

 

คนงานทั่วไป
ยาม