องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดบริษัท/ห้างร้าน ผู้มาซื้อเอกสารโครงการ
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต.บ้านเพชร
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์
จดหมายข่าว

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวดชัยภูมิ
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางณัฐวรรณ คชสารศีล
โทร :044-859237
e-mail : cdd_chaiyaphum@chaiyo.com
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ดอกไม้ประดิษฐ์

รายการสินค้า (3)

กลุ่มอาชีพข้าวซ้อมมือ
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางณัฐวรรณ คชสารศีล
โทร :044-859237
e-mail : cdd_chaiyaphum@chaiyo.com
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ข้าวซ้อมมือ

รายการสินค้า (1)

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
สถานที่ตั้ง : 41 เพชรสำโรง หมู่ 17 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายชินวัฒน์ ถิ่นคำ
โทร :08-1073-4588
e-mail :
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบลาน

รายการสินค้า (1)

** ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก www.thatambon.com