องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานการเงิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของนายก อบต.
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
การจัดการองค์ความรู้ KM
จดหมายข่าว
ถามตอบ? Q&A?

ที่ทำการ อบต.
 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์/โทรสาร 044-100941
EMAIL : admin@banphet.go.th
Website : www.banphet.go.th
 
แผนที่อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2539
              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 โดยยกฐานะจากสภาตำบล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 (ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด)ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง สถานที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
ธรรมเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2542 นายอนันต์ พึขุนทด (กำนันตำบลบ้านเพชร) ประธานกรรมการบริหาร อบต.บ้านเพชร
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544 นายวิวัฒน์ ธรรมโสภารัตน์ ประธานกรรมการบริหาร อบต.บ้านเพชร
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547 นายวิวัฒน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 นายวิวัฒน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน       นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

 ธรรมเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน       นายศุภชัย  ชาญวิจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร