องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ

ที่ทำการ อบต.
 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์/โทรสาร 044-100941
EMAIL : admin@banphet.go.th
Website : www.banphet.go.th
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2539
              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 โดยยกฐานะจากสภาตำบล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 (ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด)ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง สถานที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
ธรรมเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2542 นายอนันต์ พึขุนทด (กำนันตำบลบ้านเพชร) ประธานกรรมการบริหาร อบต.บ้านเพชร
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544 นายวิวัฒน์ ธรรมโสภารัตน์ ประธานกรรมการบริหาร อบต.บ้านเพชร
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547 นายวิวัฒน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 นายวิวัฒน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน       นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

 ธรรมเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน       นายศุภชัย  ชาญวิจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร