องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ [ 25 ก.พ. 2563 ]46
2 พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]44
3 พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]43
4 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]44
5 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]41
6 พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]43
7 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]44
8 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]44
9 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้่างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 25 ก.พ. 2563 ]43
10 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2552 ) [ 25 ก.พ. 2563 ]45
 
หน้า 1|2