องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ [ 25 ก.พ. 2563 ]3
2 พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]5
3 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]4
4 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้่างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 25 ก.พ. 2563 ]4
5 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2552 ) [ 25 ก.พ. 2563 ]4
6 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 25 ก.พ. 2563 ]5
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 25 ก.พ. 2563 ]3
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 [ 25 ก.พ. 2563 ]3
9 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]3
10 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]4
 
หน้า 1|2