องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 5 มิ.ย. 2563 ]20
2 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ๒๕๙๑/๑๕๖๓ เรื่องมาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการและกิจกรรมภายใต้สถาณการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน 2019 หรือโรคโควิด19 [ 5 พ.ค. 2563 ]43
3 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ๒๕๙๒/๑๕๖๓ เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 5 พ.ค. 2563 ]29
4 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องห้ามหรือจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อยับยั้งการแพราระบาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด 19 [ 4 พ.ค. 2563 ]32
5 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องกเลิกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน [ 15 เม.ย. 2563 ]29
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุร้ายลำคาญ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]47
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร [ 27 ม.ค. 2563 ]52
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องกำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ [ 27 ธ.ค. 2562 ]46
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]50
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การจัดเก็บป้ายภาษีประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17