องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ประกาศโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
คำสั่งการบริหารงานบุคคล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA )
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานการเงิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
ทะเบียนพาณิชย์
ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
แบบฟอร์มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบฟอร์มภาษีป้าย
แบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของนายก อบต.
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
ระบบความคุมภายใน
 
ระดับองค์กร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
การจัดการองค์ความรู้ KM
จดหมายข่าว
ถามตอบ? Q&A?
ลดขั้นตอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการขออนุญาต
ออกนอกพื้นที่ช่วงโควิด
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ...
      
 
  โครงการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 ภาษีที่ด...
      
 
  โครงการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564
      
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  ดำเนินการออกเก็บภาษีที่ดินแล...
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา...
      
 
  เกิดวาตภัยพายุโนอึล ที่บ้านเพชรหมู่ที่ 2และบ้านดอ...
       งานป้องกันออกตัดต้นไม้บ้านเพชรหมู่ที่ 2และบ้านตอนชะแง้ หมุ่ที่  11  เนื่องจากลมพายุได้พัดทำให้ต้นไม้...
 
  โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      
 
  โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย
      
 
  เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ตัดต้นไม้ อำนวยควมสะดวกแก่พี่...
      
 
  โครงการวัยใส รักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคต...
      
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริห...
      
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริห...
      
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริห...
      
 
   
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
บริการประชาชน E-service
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. ( ITA )
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ประจำปี