องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ประกาศโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหาร
ติดต่อ อบต.
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA )
 
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานการเงิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของนายก อบต.
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
ระบบความคุมภายใน
 
ระดับองค์กร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
การจัดการองค์ความรู้ KM
จดหมายข่าว
ถามตอบ? Q&A?
ลดขั้นตอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการขออนุญาต
ออกนอกพื้นที่ช่วงโควิด
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
      
 
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเ...
      
 
  โครงการคลองสวยน้ำใส
      
 
  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิ...
      
 
  เกิดวาตภัยพายุโนอึล ที่บ้านเพชรหมู่ที่ 2และบ้านดอ...
       งานป้องกันออกตัดต้นไม้บ้านเพชรหมู่ที่ 2และบ้านตอนชะแง้ หมุ่ที่  11  เนื่องจากลมพายุได้พัดท...
 
  โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      
 
  โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย
      
 
  เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ตัดต้นไม้ อำนวยควมสะดวกแก่พี่...
      
 
  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนรา...
      
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริห...
      
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โรงพยาบาลบำเหน็จณรง...
      
 
  โครงการช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายและดูแลผู้ป่วยจิ...
      
 
   
ท่านมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
บริการประชาชน E-service
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. ( ITA )
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ประจำปี