องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ

ประวัติและความเป็นมา
 
ประวัติและความเป็นมาตำบลบ้านเพชร
                เมื่อหลายร้อยปีก่อน ได้มีชาวบ้านย้ายถิ่นฐานเข้ามาปักหลักตั้งบ้านเรือนเพื่อยู่อาศัยในเขตตำบลบ้านเพชร ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบทอดกันมาว่าชาวบ้านที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามานั้นเป็นชาวบ้านทางจังหวัดนครราชสีมาในอำเภอด่านขุนทด และบ้านมะเกลือเก่า บ้านมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน โดยได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยและทำกินเนื่องจากตำบลบ้านเพชรมีทำเลที่ดี มีน้ำกินน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย เหมาะแก่การเพาะปลูก เช่น ลำคันฉู และลำคำปิง เป็นต้น เหมาะกับการทำเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้านเหล่านั้นจึงได้ปักหลักตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในที่แห่งนี้ด้วยความสงบสุขเรื่อยมา และเนื่องจากที่แห่งนี้ได้มีต้นตะบองเพชรอยู่มากมายในเขตพื้นที่ชาวบ้านเหล่านั้นจึงได้เรียกขานตำบลนี้ว่า “ตำบลบ้านเพชร” ซึ่งบรรพบุรุษที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ตำบลบ้านเพชรก็ได้นำมาซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันต่อมายังลูกหลานตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
 

ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 
               เพชร หมายถึง ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของคนตำบลบ้านเพชร เพื่อ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งดุจประหนึ่งเพชร
 
               สิงห์ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอยู่คู่กับ ประชาชนดูแล ทุกข์สุขของประชาชนตำบลบ้านเพชรให้อยู่ดีมีสุขตลอดไป
 
               เพชร + สิงห์ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร องค์กรที่ดูแลทุกข์ สุขของพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านเพชรให้อยู่ดีมีสุข มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้