วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายหนองบัวชะโลงทิศเหนือ- ทิศตะวันตก หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรขุดลอกเหมืองส่งน้ำเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 14,15,23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายเลียบหนองปลาไหล หมู่ที่ 23 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายเลียบเหมืองหนองปลาไหล หมู่ที่ 23 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 4T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทะเบียน กจ 2372) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง