วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ (การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ (การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายเหมืองกระทุ่มลาย หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างจ้าเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มบัญชีแสดงรายการคำนวณโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร อพม.และห้องกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รู้ทันป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รู้ทันป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง