วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ช่วงโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องสกัดคอนกรีต) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดำเนินสะดวก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการยกร่องพูนดินพร้อมเสริมผิวจราจรสายนาพ่อแดง หมู่ที่ 23 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการเสริมไหล่ทางทางเข้าหมู่บ้าน ถนนสุรนารายณ์วัดศาลาทรง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวพ๊อก) จำนวน 1 ด้าม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 เส้น) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง