วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาช่วง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายรองบึงประมงบ้านสว่างศรีพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 24 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารสำหรับช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารสำหรับช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านรอบนอก ซอยหนองขโมง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง