วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดำเนินสะดวก(ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 8
7  ต.ค. 2562
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว
7  ต.ค. 2562
กล้องวงจรปิดภายในอาคารสำนักงาน อบต.บ้านเพชร จำนวน 16 จุดพร้อมราคาติดตั้ง
7  ต.ค. 2562
โครงการเสริมผิวถนน คสล.จากบ้านแม่โฮมถึงบ้านพ่อปริญญา หมู่ที่ 19
7  ต.ค. 2562
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต จากถนนคำปิงด่านขุนทด-บ้านนางอวยพร หมู่ที่ 3
7  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยนวลกิ่ง หมู่ที่ 18
7  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองนาตาดี ช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีตถึงสะพาน หมู่ที่ 21
25  ก.ย. 2562
จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง