วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 13 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนที่ใช้ในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาถ่ายนเอกสารประกอบการอบรมสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยกลางบ้านแม่กาไหวถึงบ้านพ่อจรัญ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง