วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและลงหินคลุกเลียบคลองสอยดาว หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายนานายพงษ์ - ฝายดอนหม้อแกง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างโครงการขยายเขตถนน คสล.สายรอบนอก (ถนนใหม่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงสำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โคงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 7 ชุด) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องจักรต่าง๐ เพื่อปรับปรุงจุดทิ้งขยะในพื้นที่ป่าช้าเก่า หนองบัวชะโลง หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง