วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากพายุโฮอึล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายกับถุงปุ๋ย) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพายุโฮอึล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จุดตรวจโควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 12 ,หมู่ที่ 14, และหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง