องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ

สมาชิกสภา อบต.
 
 

 

นายวัชพงษ์   เชื่อมขุนทด

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายพงศ์พิษณุ  อาบสุวรรณ์

 นายศุภชัย   ชาญวิจิตร

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเดชา ยึดพวก

 นายสามารถ ทานสละ

 นางสามารถ   ชาติเผือก

 นายชูรัตน์   ขุนสูงเนิน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
   

นางสาวศรุวรรณ  มิตรขุนทด

นายนิรันต์  ไทยประสงค์

นายพงศ์พิษณุ  อาบสุวรรณ์

นายอดิศักดิ์ บัณฑิต

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
   

นายช่อ ปูนสันเทียะ

นายสอง  ถาวรกาย

นายบาง  เฝ้าหนองดู่

นายสมนิด คำศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6

 

นายสำราญ   ศรีทอง

 นายไพศาล ไทยประสงค์

นายแดง  งิมขุนทด

นายสังวร  เคยพุดซา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

 

นายจวน  เชื่อมขุนทด

นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด

นายประชุม  พบขุนทด

นายหนม  จูงจิตร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10

 

นายพนม  พิมพ์จัตุรัส

นายมานะ อุไรพันธ์

 นางเสียงพิณ  แถวประไพ

นายหลึ่ม  น้อยสุวรรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

 

นายตุ๊ กลีบสันเทียะ

นายวิวัฒน์  ชาตะรักษ์

นางเสาวนีย์  ศรีประเทศ
นายพิทักษ์  มีชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14

 

นายเดชา  เฝ้าหนองดู่

นายสำรวม  พรีพรม

นายปรีชา  จิตเพชรสกุล

นายปรีชา  สำราญโคกสูง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16

 

นายฉลอง  ทิพย์ประทุม

นายสุวรรณ์  ทองรักษ์

นายมานะ พาขุนทด

นายอ้อน พันธ์มณี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18

 

นายไมตรี  กอสินทวี

นายสมมิตร  อาบสุวรรณ์

นายปิยะ  เพียกขุนทด

นายสมุย  อาบสุวรรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 19
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 20

 

นางฐาปนี  แซ่เจียม

นายบุญเรือง พุหมื่นไวย

นางสาวบำเพ็ญ เถาจัตุรัส

นางสาวพรพรรณ  เชื่อมขุนทด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 21
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 22

 
 
 
 

นายแอ๊ด  มูลขุนทด

นายสมบูรณ์  พรมทอง

 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 23