องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานการเงิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของนายก อบต.
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
การจัดการองค์ความรู้ KM
จดหมายข่าว
ถามตอบ? Q&A?

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

1  การคมนาคมขนส่ง

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้

-  ถนนคอนกรีตจำนวน   127     สาย

-  ถนนลาดยาง    จำนวน    5   สาย

-  ถนนลูกรัง    จำนวน    63      สาย

-  ถนนดิน          จำนวน   32  สาย

2  การไฟฟ้า

รับผิดชอบและดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์  ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

3  การประปา

ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร รับผิดชอบและดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากบึงชวน ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์ และยังมีบางพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรที่ยังคงใช้ระบบประปาหมู่บ้านอยู่

4  โทรศัพท์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True

5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1      แห่ง

6  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจำตำบล     จำนวน   190     นาย

          -  รถยนต์บรรทุกน้ำ (บรรทุกน้ำ,ดับเพลิง) จำนวน    1     คัน

          -  รถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จำนวน      1     คัน

          -  รถกระเช้า    จำนวน      1     คัน