องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคม
          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
                    - ถนนคอนกรีต จำนวน 62 แห่ง
                    - ถนนลาดยาง จำนวน 2 แห่ง
                    - ถนนลูกรัง จำนวน 39 แห่ง
                    - ถนนดิน จำนวน 29 แห่ง
 
การประปา
                    - จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 2,841 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.71
                    - หน่วยงานเจ้าของกิจการ คือ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์
 
ไฟฟ้า
                    - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,838 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.61
                    - หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบำเหน็จณรงค์
 
การโทรคมนาคม / การสื่อสาร
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 แห่ง
- หอกระจายข่าว จำนวน 14 แห่ง
- เสียงตามสาย จำนวน 8 แห่ง
- โทรศัพท์บ้าน จำนวน 188 หลังคาเรือน
- โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1,233 เครื่อง
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 แห่ง
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ / แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ลำห้วย 1 แห่ง
หนองน้ำ 16 แห่ง
ลำคลอง 11 แห่ง
บึง 2 แห่ง
แม่น้ำ - แห่ง
สระน้ำ 32 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 64 แห่ง
บ่อบาดาล 1 แห่ง
อ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง
ฝาย 14 แห่ง
เหมือง 25 แห่ง
คลองชลประทาน 2 แห่ง
คลองส่งน้ำ 8 แห่ง