องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดบริษัท/ห้างร้าน ผู้มาซื้อเอกสารโครงการ
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต.บ้านเพชร
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์
จดหมายข่าว

สภาพทางสังคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
          การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
1. วัดใหม่อัมพวัล
2. วัดเพชรดอนยาง
3. วัดโคกสว่าง
4. วัดป่าหนองกก
5. วัดเพชรวิศยาราม
6 วัดทองคำพิง
7. วัดบ้านกลอยสามัคคี
8. วัดศาลาทรง
9. วัดใหม่หนองแวง
       
ด้านอนามัย และสาธารณสุข
วัด จำนวน 4 แห่ง
สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
มัสยิด จำนวน 1 แห่ง
ประชากรส่วนใหญ่เกือบ 100% นับถือศาสนาพุทธ
 
การศึกษา
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีสายตรวจประจำตำบล 1 สาย กำลังตำรวจ 2 นาย
- มี อปพร.ประจำตำบล จำนวน 213 นาย
- มีตำรวจอาสาประจำแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 278 นาย
- รถยนต์บรรทุกน้ำ(บรรทุกน้ำ,ดับเพลิง) จำนวน 1 คัน