องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
      ประชากรในตำบลบ้านเพชรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน และอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง และอื่น ๆ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
       ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รับจ้าง รับราชการ ค้าขาย และอื่น ๆ โดยประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 27,869 บาท
หน่วยธุรกิจและบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
ร้านค้าต่าง ๆ ในตำบล จำนวน 109 แห่ง
ร้านอาหาร จำนวน 7 แห่ง
สถานบริการน้ำมัน จำนวน 5 แห่ง
โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง
ตลาดนัด จำนวน 3 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน - แห่ง
โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง
กลุ่มอาชีพ จำนวน 9 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 11 กลุ่ม
ธนาคารหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์บริการคาร์แคร์ จำนวน 2 แห่ง
โรงงานอิฐบล็อก จำนวน 1 แห่ง
ร้านซ่อมรถ จำนวน 10 แห่ง
ร้านเสริมสวย,ร้านตัดผม จำนวน 3 แห่ง
ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง
 
การเกษตรกรรม
         ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,พริกขี้หนูใหญ่ สำหรับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาไม่แน่นอนในแต่ละปี
- สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็มเกษตรกรในเขตตำบลบ้านเพชรจะประกอบอาชีพทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง
- พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 41,238 ไร่ แยกเป็น
- พื้นที่นา 21,297 ไร่ - พื้นที่ไร่ 12,159 ไร่
- ไม้ผล 194 ไร่ - พืชผล 7,588 ไร่
- อื่น ๆ 3,841 ไร่