องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ

สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พิกัด UTM 1709997 N 47790308 E Lat. 15๐ 17' 02" N Long 101๐ 42' 19" E อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 215 เมตร ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ประมาณ 9 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
    ติดต่อกับตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้
    ติดต่อกับตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก
    ติดต่อกับตำบลหัวทะเล และตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก
    ติดต่อกับตำบลโคกเริงรมย์ และตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เนื้อที่
         ตำบลบ้านเพชรมีเนื้อที่ทั้งหมด 72.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 45,079 ไร่
       
 ลักษณะภูมิประเทศ
          สภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง จากทางทิศใต้ ซึ่งสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดี
 
จำนวนประชากร และหมู่บ้าน
          จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งสิ้น 23 หมู่บ้าน
          จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านเพชร(เต็มบางส่วน) จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 16, 17 และหมู่ที่ 21
          จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านเพชร(เต็มทั้งหมู่บ้าน) จำนวน 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22 และหมู่ที่ 23
          จำนวนประชากร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
          ตำบลบ้านเพชรมีจำนวนทั้งสิ้น 9,800 คน
                    แยกเป็น ชาย 4,959 คน
                    หญิง 4,841 คน