องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน)ในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร


วันที่ 4 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้ร่วมเปิดโครงการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน)ในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร ณ วัดโคกสว่าง โคงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร